Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

III RC 181/19 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Rejonowy w Olkuszu z 2020-02-18

Sygn. akt III RC 181/19

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 18 lutego 2020 r.

Sąd Rejonowy w Olkuszu, III Wydział Rodzinny i Nieletnich

w składzie:

Przewodniczący sędzia Barbara Halamus-Dyląg

Protokolant Katarzyna Piątek

po rozpoznaniu w dniu 18 lutego 2020 roku w Olkuszu

na rozprawie

sprawy powództwa małol. J. S. reprezentowanego przez

matkę I. S.

przeciwko pozwanemu J. K.

o podwyższenie alimentów

I. Zasądza od pozwanego J. K. PESEL (...) na rzecz małoletniego powoda J. S. PESEL (...) alimenty w kwocie po 850 ( osiemset pięćdziesiąt ) złotych miesięcznie , płatne z góry do rąk jego matki I. S. PESEL (...) do dnia 10-go każdego następującego miesiąca z ustawowymi odsetkami w razie opóźnienia w płatności którejkolwiek z rat poczynając od dnia 19 czerwca 2019 r., a to w miejsce alimentów ustalonych w ugodzie zawartej przed tut. Sądem w dniu 27 marca 2013r. w sprawie o sygn.akt III RC 61/13.

II. Oddala powództwo w pozostałej części.

III. Wyrokowi w pkt. pierwszym nadaje rygor natychmiastowej wykonalności.

IV. Nakazuje pobrać od pozwanego J. K. na rzecz Skarbu Państwa – Sadu Rejonowego w Olkuszu kwotę 400,00 ( czterysta 00/100) złotych tytułem należnych kosztów sądowych.

V. Zasądza od pozwanego J. K. na rzecz małol. powoda J. S. kwotę 1800,00 ( jeden tysiąc osiemset 00/100) złotych tytułem zwrotu poniesionych kosztów postępowania.

Sygn.akt III RC 181/19

UZASADNIENIE

Pozwem wniesionym do tut. Sądu w dniu 19 czerwca 2019r. I. S. działająca w imieniu małoletniego powoda J. S. wniosła o podwyższenie na jego rzecz od pozwanego J. K. alimentów z kwoty po 400 zł miesięcznie do kwoty po 1.500 zł miesięcznie , płatnych z góry na konto matki małoletniego do dnia 10-go każdego miesiąca wraz z ustawowymi odsetkami w razie opóźnienia w płatności którejkolwiek z rat .

W uzasadnieniu pozwu I. S. podała , że od czasu ustalenia ostatnich alimentów w 2013r. znacząco wzrosły koszty utrzymania małoletniego powoda , który obecnie jest nastolatkiem, a nadto zmniejszyły się dochody jego matki. Dodała , że ojciec w ogóle nie uczestniczy w wychowaniu syna i nie utrzymuje z nim kontaktów.

Pozwany J. K. w odpowiedzi na pozew z dnia 15 lipca 2019r. uznał żądanie pozwu do kwoty po 500 zł miesięcznie , a w pozostałej części wniósł o oddalenie powództwa. W uzasadnieniu odpowiedzi na pozew pozwany podniósł , że przedstawione w pozwie przez I. S. koszty utrzymania powoda są zawyżone , a część z nich jest nieuzasadniona np. profesjonalny dron czy elektryczna deskorolka. Podał , że pracuje w Instytucie (...) w K. z wynagrodzeniem ok.2.500 zł brutto , a w ostatnim czasie pracował dodatkowo w zastępstwie za inną osobę i uzyskał dodatkowe dochody w postaci premii dodatków.

Sąd ustalił następujący stan faktyczny :

Małoletni powód J. S. urodził się w dniu (...) i pochodzi z nieformalnego związku (...). Ojcostwo małoletniego powoda zostało ustalone wyrokiem Sądu Rejonowego w Olkuszu z dnia 6 maja 2009r. w sprawie o sygn.akt III RC 78/08 , a którym także postanowiono w pkt III o nieprzyznaniu J. K. władzy rodzicielskiej nad małoletnim powodem.

W ugodzie z dnia 27 marca 2013r. zawartej w sprawie tut. Sądu o sygn.akt III RC 61/13 pozwany J. K. zobowiązał się łożyć na utrzymanie małoletniego powoda J. S. alimenty w kwocie po 400 zł miesięcznie w miejsce alimentów ustalonych w kwocie po 250 złotych miesięcznie , płatne do rąk jego matki I. S. do 10-go dnia każdego miesiąca z góry wraz z ustawowymi odsetkami w razie opóźnienia w płatności którejkolwiek z rat .

W dacie ustalenia ugodą powyższych alimentów małoletni powód J. S. miał 6 lat , uczęszczał do przedszkola. Brał udział w dodatkowych odpłatnych zajęciach : nauka pływania , szkoła tańca Wena , j.angielski. Matka małoletniego powoda była zatrudniona w II Liceum Ogólnokształcącym w O. na stanowisku nauczyciela z wynagrodzeniem 1800 zł miesięcznie. Pozwany J. K. w dacie ustalenia ugodą powyższych alimentów był zatrudniony w Instytucie (...) z wynagrodzeniem ok. 2.000 zł netto. Pozwany miał wówczas na utrzymaniu dwie córki , które studiowały , jedna była na trzecim , a druga na pierwszym roku studiów wyższych.

dowód : akta sprawy tut. Sądu o sygn.akt III RC 61/13.

Postanowieniem z dnia 12 sierpnia 2019r. tut. Sąd udzielił w niniejszej sprawie zabezpieczenia roszczenia na czas trwania postępowania w ten sposób , że zobowiązał pozwanego J. K. do łożenia na rzecz małoletniego powoda J. S. alimentów w kwocie po 700 złotych miesięcznie - w miejsce alimentów ustalonych w ugodzie zawartej przed tut. Sądem w dniu 27.03.2013r. sygn..akt III RC 61/13 - do czasu zakończenia postępowania.

dowód : postanowienie tut. Sądu z dnia 12.08.2019r. k. 270.

Matka małoletniego powoda I. S. od dnia 01.09.2018r. jest zatrudniona na podstawie umowy o pracę na stanowisku asystenta zarządu w Centrali (...) s.j z siedzibą w B. z wynagrodzeniem 2.500 zł netto. Od dwóch lat nie pracuje już w szkole gdyż miała zatrudnienie jedynie na ½ etatu , co przynosiło zbyt niskie dochody, dlatego znalazła inną lepiej płatną pracę i na cały etat. Matka małoletniego powoda nie ma innych dochodów poza wynagrodzeniem za pracę.

I. S. wraz z małoletnim powodem zamieszkuje w mieszkaniu w bloku , którego jest współwłaścicielem wraz z matką i ponosi koszty jego utrzymania w kwocie ok. 900 zł miesięcznie. W 2019r. matka małoletniego powoda przeprowadziła remont kuchni i wymianę w niej mebli i sprzętu kuchennego i na ten cel przeznaczyła wszystkie oszczędności w kwocie 30.000 zł. Obecnie matka małol.powoda nie posiada oszczędności. Użytkuje samochód osobowy marki F. (...) rok produkcji 2004r.

dowód : zaświadczenie o zatrudnieniu i wynagrodzeniu za pracę k. 367 , zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu za 2018r. k. 368 , przesłuchanie matki małoletniego powoda I. S. k. 372-373.

Małoletni powód J. S. ma 13 lat i jest uczniem 6 klasy szkoły podstawowej. Powód uczęszcza jeden raz w tygodniu na korepetycje z matematyki , których koszt wynosi 40 złotych za jedną lekcje , łącznie 160 zł miesięcznie , na korepetycje z j.angielskiego - koszt wynosi 270 zł miesięcznie. Ponadto powód uczęszcza na zajęcia karate na halę sportową MOSiR w O. , których koszt wynosi 70 zł miesięcznie. Małoletni powód jest członkiem dziecięcego zespołu tanecznego (...) i jeździ na zajęcia taneczne do W. , bierze udział w występach , konkursach i w związku z tym matka powoda ponosi koszty comiesięcznej składki członkowskiej w kwocie 25 zł miesięcznie , a także koszty zakupu strojów galowych i koszty wyjazdów na występy syna , a także cotygodniowe koszty dojazdu za zajęcia do W..

Małoletni powód pozostaje pod opieką poradni alergologicznej , ponieważ cierpi na alergie skórną , zażywa stale leki w okresie jesienno-wiosennym , których koszt wynosi 100 zł miesięcznie. Matka powoda zmuszona jest używać do prania specjalistycznych płynów do prania przeznaczonych dla alergików - koszt jednego pojemnika wynosi 75 złotych. Ponadto małoletni używa kosmetyków przeznaczonych dla alergików tj. szamponu , żeli pod prysznic , mydła , dezodorantu.

Małoletni powód uczestniczy w wycieczkach i imprezach szkolnych , a także korzysta z innego wypoczynku . W wakacje 2019r. małoletni powód był na obozie tanecznym z Zespołem ‘W.” w Chorwacji , w całości wyjazd ten opłacili powodowie dziadkowie macierzyści. Ponadto uczestniczył w czerwcu 2019r. w obozie na M. , którego koszt wynosił 1.699 złotych . W okresie od 09-19.05.2018r. małoletni J. S. był uczestnikiem zielonej szkoły w miejscowości W. - koszt zielonej szkoły wynosił 1250 zł. W kolejnym roku szkolnym małoletni powód od 20-22.05.2019r. brał udział w wycieczce szkolnej w B. , której koszt wynosił 575 złotych.

Małoletni powód uczęszcza co 6 tygodni do fryzjera - koszt usługi wynosi 20 zł.

Małoletni powód ma swój telefon komórkowy , matka powoda opłaca mu abonament w kwocie 30 zł miesięcznie , a za internet - 60 zł miesięcznie.

Syn ma zalecone leczenie ortodontyczne , które jeszcze nie zostało podjęte , ale koszt samego aparatu ortodontycznego wynosi ok. 4000 zł.

Dowód : przesłuchanie matki małoletniego powoda k. 372-373 , rachunki , faktury , dowody zakupów i opłat dot. utrzymania małoletniego powoda i jego matki k. 9-47 , k. 59-131 , k. 314-327 , k. 331--355 , zaświadczenia z Biura (...) z dnia 27.08.2019r. k. 328 -329 .

Pozwany J. K. pozostaje w nieformalnym związku , mieszka z partnerką i dwójką jej małoletnich dzieci. Na utrzymaniu pozwany ma wyłącznie małoletniego powoda gdyż córki pozwanego są dorosłe i samodzielnie się utrzymują. Pozwany zamieszkuje w domu szeregowym partnerki w okolicach K. , dokłada się do kosztów utrzymania tego domu kwotą ok. 400-500 zł miesięcznie.

Pozwany J. K. jest nadal zatrudniony na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony w Instytucie (...) w K. na stanowisku specjalista inżynieryjno-techniczny z wynagrodzeniem zasadniczym wynoszącym 2.850 zł brutto. Pozwany otrzymuje dodatkowo dodatek za staż pracy , miesięczne premie oraz dodatki typu „wczasy pod gruszą” - 1000 zł , zapomogę świąteczną -500 zł W okresie 12 miesięcy od lipca 2018r. do czerwca 2019r. średnie wynagrodzenie pozwanego wyniosło 3.350 zł netto .

Pozwany spłaca pożyczkę w kwocie 60.000 zł udzieloną mu w 2015r. przez ZFŚS (...) J. z przeznaczeniem na zakup mieszkania , którą spłaca w ratach miesięcznych po 519 zł.

W wakacje 2019r. pozwany pozwany był z partnerką i jej dziećmi na wypoczynku na Słowenii , a w poprzednich latach był z partnerką i jej dziećmi w Bułgarii , Rumunii i W..

Pozwany choruje na różne choroby ale nie pozostaje w leczeniu.

dowód : przesłuchanie pozwanego J. K. k. 373-374 , zaświadczenie o zatrudnieniu wynagrodzeniu za pracę pozwanego k. 207 , zaświadczenie Kierownika D. Socjalnego UJ w K. z dnia 11.07.2019r. k. 208 , porozumienie stron z dnia 13 stycznia 2017r. k. 246 , faktury dot. utrzymania pozwanego k. 201-206.

Pozwany J. K. od wielu lat nie utrzymuje kontaktów z małoletnim powodem , od czasu ustalenia ostatnich alimentów w 2013r. widział syna jeden raz.

dowód :przesłuchanie stron k. 372-374.

Powyższy stan faktyczny Sąd oparł na przytoczonych dowodach, uznanych za wiarygodne. W ocenie Sądu zgromadzony materiał dowodowy daje jasny i klarowny obraz sytuacji materialno-bytowej strony powodowej i pozwanego , a także możliwości zarobkowych pozwanego , kosztów utrzymania powoda oraz udziału każdego z rodziców w dotychczasowym zaspakajaniu potrzeb powoda.

Sąd zważył, co następuje:

Materialną podstawą rozstrzygnięcia w przedmiocie podwyższenia alimentów jest przepis art. 138 kro, odczytywany w kontekście 133 §1 kro i art. 135 kro.

Zgodnie z treścią art 133 § 1 k.r.o. rodzice są zobowiązani do świadczeń alimentacyjnych względem dziecka , które nie jest jeszcze w stanie utrzymać się samodzielnie , chyba , że dochody z majątku dziecka wystarczają na pokrycie kosztów jego utrzymania i wychowania.

Zakres świadczeń alimentacyjnych zależy od usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego oraz od zarobkowych i majątkowych możliwości zobowiązanego (art. 135 §1 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego). Pamiętać jednak należy, iż obowiązek alimentacyjny nie ogranicza się do sfery finansowej. Art. 135 §2 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego w sposób jasny wskazuje, że wykonywanie obowiązku alimentacyjnego względem dziecka, które nie jest jeszcze w stanie utrzymać się samodzielnie może polegać także na osobistych staraniach o utrzymanie i wychowanie.

Przesłankę możliwości zarobkowych i majątkowych zobowiązanego do alimentów rozumie się jako dochody możliwe do osiągnięcia przy pełnym wykorzystaniu przez niego sił, zdolności, kwalifikacji, które by spożytkował z należytą starannością.

W myśl art. 138 kr. i op. w razie zmiany stosunków można żądać zmiany orzeczenia lub umowy dotyczącej obowiązku alimentacyjnego .

W odniesieniu do niniejszej sprawy na wstępie należy podnieść , że małoletni powód J. S. nie posiada własnych dochodów , ani majątku z którego mógłby czerpać dochody.

Sąd uznał, że w rozpoznawanej sprawie nastąpiła istotna zmiana stosunków od czasu ostatniego orzeczenia alimentów , co ma związek z podjęciem i kontynuacją nauki przez małoletniego powoda w szkole ( obecnie podstawowej ) i z rozwijaniem swoich zainteresowań w tym nauki tańca i karate. Z uczęszczaniem małoletniego powoda do szkoły wiąże się szereg wydatków , a to związanych z zakupem przyborów szkolnych , zeszytów , dodatkowych pomocy naukowych , koniecznością uiszczania składek na ubezpieczenie , komitet rodzicielski , składek klasowych , a także wydatków związanych z imprezami i wycieczkami szkolnymi , w których - jak wykazało postępowanie w niniejszej sprawie - małoletni J. chętnie uczestniczy.

Nie ulega wątpliwości , że wzrosły także inne wydatki związane z utrzymaniem powoda , a to związane z jego wyżywieniem , zakupem odzieży i obuwia. Powód jest coraz starszy i jego potrzeby żywieniowe przy tak intensywnym rozwoju są dużo większe. Powstały także całkiem nowe koszty dot. utrzymania małoletniego powoda , które w dacie ustalania ostatnich alimentów nie istniały , a to związane z leczeniem alergologicznym ,koniecznością zapewnienia hypoalergicznych kosmetyków i środków czystości , a zalecone ma także powód leczenie ortodontyczne , które jak powszechnie wiadomo jest bardzo kosztowne.

Dochody matki małoletniego powoda od czasu ostatnich alimentów uległy niewielkiemu wzrostowi. W zestawieniu jednak ze znacznym wzrostem utrzymania małoletniego powoda , powstaniem nowych wydatków oraz ogólnym wzrostem cen towarów i usług , ten niewielki wzrost dochodów powódki nie poprawia ogólnej sytuacji materialno-bytowej strony powodowej.

Dlatego w ocenie Sądu zachodzą uzasadnione podstawy do podwyższenia alimentów na rzecz małoletniego powoda do kwoty po 850 zł miesięcznie poczynając od daty wniesienia pozwu , co znalazło wyraz w pkt 1 wyroku.

W ocenie Sądu pozwany, jest w stanie ponosić ciężar utrzymania małoletniego powoda w orzeczonej wysokości. Zasądzona kwota alimentów w wysokości 850 zł miesięcznie na powoda odpowiada jego uzasadnionym potrzebom , a jednocześnie nie przekracza możliwości płatniczych pozwanego , który ma stałą pracę i osiąga średni dochód w kwocie ok. 3.300 zł miesięcznie. Od czasu ustalenia ostatnich alimentów dochody pozwanego zwiększyły się o ok. 1.200 zł miesięcznie. Sąd zważył także , że aktualnie pozwany nie ma już na utrzymaniu córek pochodzących z małżeństwa , które jeszcze w dacie ustalenia ostatnich alimentów w 2013r. pozostawały na jego utrzymaniu gdyż studiowały , a obecnie są samodzielne i same się utrzymują. Pozwany nie ma także obowiązku utrzymywać dzieci swojej partnerki. Małoletni J. S. jest obecnie jedynym dzieckiem pozostającym na utrzymaniu pozwanego.

Ponadto Sąd wziął także pod uwagę , że matka powoda swój obowiązek spełniała dotychczas zarówno poprzez osobiste starania o wychowanie jak też poprzez łożenie na jego utrzymanie. Z kolei pozwany nigdy poza alimentami nie uczestniczył w innej formie alimentowania syna i obecnie także nie jest zainteresowany jego losem i kontaktami z nim , dlatego w ocenie Sądu winien w większym stopniu alimentować syna poprzez łożenie na jego rzecz środków finansowych.

Reasumując, Sąd w oparciu o powyższe ustalenia podwyższył alimenty do kwoty po 850 zł. i oddalił powództwo w pozostałej części, jako zbyt wygórowane.

Na podstawie art. 333 § 1 pkt 1 kpc ,Sąd z urzędu nadał wyrokowi rygor natychmiastowej wykonalności w punkcie zasądzającym alimenty na rzecz powoda.

Sąd w oparciu o treść art. 98 k.p.c w zw. z § 2 ust 4 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 22.10.2015r. w sprawie opłat za czynności adwokackie ( Dz.U z 2015r. poz. 1800 ze zmianami wynikającymi z § 2 pkt 4 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 3.10.2016r. ) zasądził od pozwanego J. K. na rzecz małoletniego powoda J. S. kwotę 1800 zł tytułem zwrotu poniesionych kosztów procesu tj. kosztów zastępstwa adwokackiego według stawek określonych w powołanym rozporządzeniu.

Sąd na podstawie art. 98 k.p.c w związku z przepisami ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych obciążył pozwanego kosztami sądowymi na rzecz Skarbu Państwa w kwocie 400 złotych .

Sędzia Barbara Halamus-Dyląg

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Wioletta Gęgotek
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Olkuszu
Osoba, która wytworzyła informację:  sędzia Barbara Halamus-Dyląg
Data wytworzenia informacji: