Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

III RC 160/17 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Rejonowy w Olkuszu z 2017-09-07

Sygn. akt. III RC 160/17

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 7 września 2017 r.

Sąd Rejonowy w Olkuszu III Wydział Rodzinny i Nieletnich

w składzie następującym:

Przewodniczący SSR Barbara Halamus-Dyląg

Protokolant st.sekr.sądowy Katarzyna Piątek

po rozpoznaniu w dniu 7 września 2017 r. w Olkuszu

na rozprawie

sprawy z powództwa małoletniej M. C. działającej przez matkę

J. K.

przeciwko J. C.

o podwyższenie alimentów

I.  Zasądza od pozwanego J. C. PESEL (...) na rzecz małoletniej powódki M. C. PESEL (...) alimenty w wysokości po 700,00 (siedemset 00/100) złotych miesięcznie, płatne do rąk jej matki J. K. PESEL (...) do dnia 15-go każdego następującego po sobie miesiąca z góry, z ustawowymi odsetkami w razie opóźnienia w płatności którejkolwiek z rat, poczynając od dnia14.07.2017 r. - a to w miejsce alimentów ustalonych w ugodzie zawartej przed Sądem Rejonowym dla Krakowa – Krowodrzy w Krakowie dnia 16.02.2009 r., sygn. akt III RC 576/09/K.

II.  Wyrokowi w pkt. I-szym nadaje rygor natychmiastowej wykonalności.

III.  W pozostałej części powództwo oddala.

IV.  Nakazuje pobrać od pozwanego J. C. na rzecz Skarbu Państwa – Sądu Rejonowego w Olkuszu kwotę 246,00 złotych ( dwieście czterdzieści sześć 00/100 ) złotych tytułem kosztów sądowych poniesionych w sprawie.

Sygn.akt III RC 160/17

UZASADNIENIE

Pozwem wniesionym do tut. Sądu w dniu 14 lipca 2017r. J. K. działająca jako przedstawicielka ustawowa małoletniej powódki M. C. wniosła o podwyższenie na jej rzecz od pozwanego J. C. alimentów z kwoty po 300 złotych miesięcznie do kwoty po 1.000 złotych miesięcznie płatnych do jej rąk do dnia 15-go każdego miesiąca z ustawowymi odsetkami w razie zwłoki w płatności którejkolwiek z rat.

W uzasadnieniu pozwu J. K. podała , że ugodą zawartą przed Sądem Rejonowym dla Krakowa -Krowodrzy w Krakowie w dniu 16 lutego 2009r. pozwany zobowiązał się łożyć na małoletnią powódkę M. C. alimenty w kwocie po 300 złotych miesięcznie , a na rzecz małoletniego wówczas syna P. C. alimenty w kwocie po 450 złotych miesięcznie. Niezależnie od alimentów w tej wysokości pozwany zobowiązał się przekazywać na rzecz małoletnich dzieci produkty żywnościowe w zakresie jakim będzie to możliwe. Obecnie syn P. C. jest pełnoletni i pozwany nie łoży już na niego alimentów. Płaci jedynie alimenty na córkę , a nie wywiązuje się z dodatkowego obowiązku wynikającego z ugody odnośnie dostarczania produktów żywnościowych , które to zobowiązania jest nieegzekwowalne. J. K. podała , że od czasu zawarcia ugody w 2009r. znacznie wzrosły potrzeby małoletniej powódki M. C. , która wówczas była uczennicą I klasy szkoły podstawowej , a obecnie ukończyła drugą klasę gimnazjum. Matka małoletniej powódki ponosi znaczne koszty jej utrzymania związane z edukacją , rozrywką , wyżywieniem , zabezpieczeniem odzieży i obuwia , mieszkania. Podała , że pracuje w Makro (...) w K. z wynagrodzeniem 2.000 złotych netto i ponosi ratę kredytu zaciągniętego na zakup mieszkania w kwocie 560 złotych miesięcznie.

Pozwany J. C. uznał żądanie pozwu do kwoty po 400 złotych miesięcznie.

Sąd ustalił następujący stan faktyczny :

Ugodą zawartą przed Sądem Rejonowym dla Krakowa - Krowodrzy w Krakowie w sprawie o sygn.akt III RC 576/08/K z dnia 16 lutego 2009r. pozwany J. C. zobowiązał się łożyć na rzecz małoletniej M. C. alimenty w kwocie po 300 złotych miesięcznie oraz na małoletniego wówczas syn P. C. alimenty w kwocie po 450 złotych miesięcznie. Ponadto niezależnie od alimentów w tej wysokości pozwany zobowiązał się przekazywać na rzecz małoletnich dzieci produkty żywnościowe w zakresie jakim będzie to możliwe.

W dacie zawarcia powyższej ugody pozwany pracował w firmie prywatnej Instalatorstwo Elektryczne P. S. z siedzibą w K. na stanowisku elektromonter z wynagrodzeniem 1400 złotych brutto , 900 złotych netto. Ponadto wraz z ojcem prowadził gospodarstwo rolne o powierzchni 2,30 ha z którego uzyskiwał produkty żywnościowe. J. K. pracował jako kasjerka w Makro (...) w K. z wynagrodzeniem ok. 1700 brutto. Małoletnia powódka M. C. uczęszczała wówczas do zerówki. J. K. z małoletnia powódką zamieszkiwała w domu brata z matką i babcią.

Wyrokiem z dnia 6 kwietnia 2010r. w sprawie o sygn. III RC 50/10 Sąd Rejonowy w Olkuszu oddalił powództwo małoletnich powodów M. C. i P. C. reprezentowanych przez matkę J. K. przeciwko pozwanemu J. C. o podwyższenie alimentów.

W dacie orzekania o oddaleniu powództwa J. K. nadal pracowała w Makro (...) w K. jako kasjer wynagrodzeniem 2.500 zł brutto miesięcznie. Zmieniła się jej sytuacja mieszkaniowa albowiem zakupiła w O. mieszkanie własnościowe za kwotę 120.000 złotych na kredyt z miesięcznymi ratami wynoszącymi 570 złotych. Wynagrodzenie pozwanego w tej samej firmie w której pracował poprzednio nie uległo zmianie i wynosiło 1400 złotych brutto. U pozwanego zdiagnozowano w tym czasie guza nadnercza lewego i oczekiwał on na przyjęcie na Oddział Kliniczny Kliniki (...) w K. gdzie miał przejść operację usunięcia guza.

dowód : akta sprawy Sądu Rejonowego dla Krakowa-Krowodrza w Krakowie o sygn. III RC 576/08 , akta sprawy tut. Sądu sygn.akt III RC 50/10 .

Aktualnie matka małoletniej powódki J. K. nadal jest zatrudniona jako kasjer w Makro (...) w K. z wynagrodzeniem 2.700 złotych brutto , 2.000 złotych netto. Codziennie dojeżdża do pracy busem na trasie O.-K. i z powrotem i ponosi koszty dojazdu w łącznej kwocie około 300 złotych miesięcznie. J. K. nie posiada innych dochodów, oszczędności ,samochodu.

Matka małoletniej powódki wraz z dziećmi zamieszkuje w mieszkaniu własnościowym w O. zakupionym w 2009r. na kredyt i nadal spłaca raty kredytowe w wysokości 560 złotych miesięcznie. Koszty utrzymania mieszkania wynoszą łącznie 662 złote miesięcznie na co składają się opłata za czynsz – 370 złotych , opłata za gaz – 120 złotych , opłata za prąd 82 złotych , opłata za internet – 40 złotych , za telefon 50 złotych.

dowód : zaświadczenie o dochodach J. K. z dnia 6.07.2017r. k. 7 i z 10.08.2017r. – k. 31 , umowa kredytu mieszkaniowego z dnia 30 kwietnia 2009r. k. 32-42 , kserokopię rachunków i faktur dot. utrzymania mieszkania k. 48-49.

Małoletnia powódka M. C. ma obecnie 15 lat , uczęszcza do drugiej klasy gimnazjum , uczy się bardzo dobrze. Matka małoletniej powódki zapewnia córce wyżywienie , którego koszt wynosi około 400-450 zł. miesięcznie , odzież – około 350 zł. miesięcznie , koszty edukacyjne związane z zakupem zeszytów , przyborów szkolnych , książek do języków obcych , składek na ubezpieczenie szkolne i komitet rodzicielski – w łącznej kwocie około 150 zł. miesięcznie , wydatki związane z wypoczynkiem i kulturą ( wyjście na basen, do kina , wycieczki szkolne , przejazdy busem ) w kwocie ok. 100 zł miesięcznie , a dodatkowo koszty leków – 50 zł miesięcznie oraz środków czystości i kosmetyków- 100 zł. miesięcznie.

dowód : zeznania J. K. – k. 51.

Aktualnie matka małoletniej powódki od czerwca 2017r. otrzymuje alimenty od pozwanego wyłącznie na córkę w kwocie 300 złotych. Pozwany sam zaprzestał łożenia alimentów na syna P. od czerwca 2017r.

Syn stron P. C. jest pełnoletni – ma aktualnie 20 lat , nie pracuje , choruje od 2012r. na zaburzenia obsesyjno-kompulsacyjne o podłożu organicznym , kilkakrotnie z tego powodu był hospitalizowany na oddziałach psychiatrycznych , obecnie w dacie orzekania również przebywa na otwartym oddziale psychiatrycznym Szpitala w K. gdzie codziennie dojeżdża busem i spędza w szpitalu czas od 8.00 do 14.00. P. C. ma orzeczony II stopień niepełnosprawności , jest całkowicie niezdolny do pracy , ma przyznaną rentę socjalną w wysokości 724 złotych i dodatek pielęgnacyjny w kwocie 153 złote.

dowód : zeznania powódki J. K. k. 52.

Pozwany kontaktuje się z małoletnią powódką , w ostatnich 3 miesiącach były to dwa spotkania. Sporadycznie kupuje powódce drobne rzeczy np. sandały. Nie kupuje powódce okazjonalnych prezentów , nie przekazuje żadnych produktów żywnościowych do czego zobowiązał się w ugodzie w 2009r. W miesiącu maju 2017r. w szkole powódki była organizowana wycieczka do B. , której koszt wynosił 500 złotych. J. K. zwróciła się do pozwanego aby dołożył się do kosztów tej wycieczki gdyż córka bardzo chciała na nią pojechać. Pozwany nie odpowiedział na list i nie skontaktował się w tej sprawie z matką powódki , w związku z czym małoletnia powódka nie pojechała na wycieczkę gdyż matka nie była w stanie wyłożyć całej kwoty na pokrycie kosztów wycieczki.

dowód : zeznania powódki J. K. k. 52.

Pozwany J. C. nadal pracuje w firmie (...) z wynagrodzeniem 2.000 złotych brutto , 1464 złotych netto miesięcznie. Pozwany zamieszkuje w domu jednorodzinnym z ojcem i bratem , ponosi 1/3 część kosztów związanych z utrzymaniem domu tj. około 200 złotych miesięcznie. Pozwany użytkuje i utrzymuje 20-letni samochód osobowy marki F. (...). Pozwany pomaga ojcu na jego polu , m.in. jeździ kombajnem ojca ,, potrafi obsługiwać maszyny rolnicze.

Pozwany jest zdrowy , przeszedł operacje wycięcia guza nerki 2010r. , zażywa jedynie doraźnie leki przeciwbólowe.

dowód : zaświadczenie o dochodach z dnia 14.08.2017r. k. 23 , zeznania pozwanego J. C. k. 52.

Sąd zważył , co następuje:

Materialną podstawą rozstrzygnięcia w przedmiocie podwyższenia alimentów jest przepis art. 138 kro, odczytywany w kontekście 133 §1 kro i art. 135 kro.

Art. 138 kro stanowi, że w razie zmiany stosunków można domagać się zmiany orzeczenia dotyczącego obowiązku alimentacyjnego. Rzeczona zmiana polega na okolicznościach, które następczo wpływają na zakres usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego (poprzez zwiększenie lub zmniejszenie) lub zakres możliwości zarobkowych i majątkowych zobowiązanego do alimentacji (poprzez ich podwyższenie lub obniżenie, czy też całkowitą utratę). Podstawą ewentualnej modyfikacji może być jednak wyłącznie zmiana istotna i trwała, która oznacza pogorszenie lub poprawę kondycji majątkowej którejkolwiek ze stron stosunku alimentacyjnego lub wzrost kosztów utrzymania strony uprawnionej do alimentów.

Art. 133 § 1 kro stanowi, że rodzice są obowiązani do świadczeń alimentacyjnych na rzecz dziecka, które nie jest jeszcze w stanie utrzymać się samodzielnie, a nie ma dochodów z majątku wystarczających na pokrycie kosztów utrzymania i wychowania. Zgodnie z art. 135 kro rozmiar tych świadczeń zależy od usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego oraz zarobkowych i majątkowych możliwości zobowiązanego. Regulacje alimentacyjne wyrażają zasadę dobra dziecka, wytyczając równomierną powinność rodziców do łożenia alimentów i zapewnienia dziecku należytych warunków egzystencji, nawet kosztem szczególnego wysiłku w zaspokajaniu jego usprawiedliwionych potrzeb, na które składają się wszelkie czynniki konieczne dla prawidłowego rozwoju dziecka. Przesłankę możliwości zarobkowych i majątkowych zobowiązanego do alimentów rozumie się jako dochody możliwe do osiągnięcia przy pełnym wykorzystaniu przez niego sił, zdolności, kwalifikacji, które by spożytkował z należytą starannością.

Sąd uznał, że w rozpoznawanej sprawie nastąpiła istotna zmiana stosunków w związku z upływem dłuższego czasu od ostatniego orzeczenia alimentów. Nie ulega wątpliwości , że wraz z wiekiem rosną potrzeby dziecka , a co za tym idzie zwiększają się wydatki związane z jego wychowaniem i utrzymaniem. W ocenie Sądu zachodzą uzasadnione podstawy do podwyższenia alimentów na rzecz małoletniej powódki M. C. do kwoty po 700 zł miesięcznie , co znalazło wyraz w pkt 1 wyroku.

Od czasu poprzedniego zasądzenia alimentów upłynęło 8 lat . Małoletni powódka M. C. w dacie orzekania ostatnich alimentów rozpoczynała dopiero swoją edukację uczęszczając do klasy „0” ,a obecnie jest dorastającą nastolatką , która kontynuuje naukę w gimnazjum. Z doświadczenia życiowego wiadomym jest , że wydatki związane z realizacją obowiązku szkolnego na wcześniejszych etapach edukacji są niższe niż te, związane z kolejnymi jej etapami. Nauka wiąże się z koniecznością zakupu podręczników , przyborów i pomocy naukowych , uiszczenia szeregu składek w szkole, także tych związanych z imprezami i wycieczkami szkolnymi , w których małoletnia powódka ma prawo uczestniczyć , a nie zawsze – jak wykazało postępowanie dowodowe – mogła brać w nich udział z uwagi na ograniczone środki finansowe i brak woli pozwanego do poniesienia tych dodatkowych kosztów utrzymania córki. Małoletnia powódka intensywnie rośnie , rozwija się , ma większe potrzeby żywnościowe niż w dacie orzekania ostatnich alimentów. Matka małoletniej powódki z uwagi na wiek , wzrost córki musi kupować jej odzież i obuwie według rozmiaru jak dla dorosłej kobiety , a odzież taka i obuwie jest znacznie droższe niż te w rozmiarze dziecięcym.

Ponadto zmniejszyły się możliwości partycypowania J. K. w kosztach utrzymania córki. Wynagrodzenie za pracę J. K. wprawdzie jest wyższe aniżeli w dacie orzekania ostatnich alimentów , ale J. K. aby zapewnić dzieciom stabilne warunki mieszkaniowe zakupiła w 2009r. mieszkanie na kredyt i obecnie nadal jest obciążona ratą alimentacyjną w kwocie 560 złotych miesięcznie. Ponadto z powodu zaprzestania łożenia przez pozwanego na utrzymanie syna P. , w całości te koszty obciążyły obecnie jego matkę J. K.. Wprawdzie P. C. ma rentę socjalną ale jest ona niska i nie wystarcza na pokrycie kosztów jego utrzymania i leczenia. P. C. nie może też podjąć pracy gdyż jest całkowicie do niej niezdolny.

Sąd zważył także , że od czasu ustalenia ostatnich alimentów zmieniła się sytuacja materialno-bytowa pozwanego , wzrosły jego dochody albowiem w dacie zawarcia ugody w 2009r. pozwany otrzymywał wynagrodzenie za pracę w kwocie 1400 zł brutto , 900 zł netto miesięcznie , podczas gdy obecnie jego wynagrodzenie za pracę wynosi 2000 zł brutto , 1460 zł netto . Ponadto od czerwca 2017r. pozwany zaniechał wywiązywania się z obowiązku alimentacyjnego względem syna P. C. ustalonego na kwotę 450 złotych miesięcznie. Dodatkowo zasadnym jest także zwiększenie obowiązku alimentacyjnego w oparciu o fakt , że pozwany nie realizuje swojego obowiązku alimentacyjnego względem małoletniej powódki poprzez osobiste starania o jej wychowanie , kontaktując się z nią stosunkowo rzadko , a także nie dostarcza produktów żywnościowych do czego zobowiązał się w ugodzie sądowej w 2009r.

W ocenie Sądu pozwany, jest w stanie ponosić ciężar utrzymania małoletniej powódki w orzeczonej wysokości. Zasądzona kwota alimentów w wysokości 700 zł miesięcznie na małoletnią powódkę odpowiada jej uzasadnionym potrzebom , a jednocześnie nie przekracza możliwości płatniczych pozwanego , który posiada stałe dochody , jest zdrowy , potrafi pracować w polu , obsługiwać maszyny rolnicze , może podjąć więc także dodatkowe prace dorywcze , a uzyskane z niej dochody przeznaczyć na utrzymanie dorastającej córki.

Reasumując, Sąd w oparciu o powyższe ustalenia podwyższył alimenty o 700 zł. na małoletnią powódkę i oddalił powództwo w pozostałej części, jako zbyt wygórowane. Na obojgu rodzicach ciąży obowiązek partycypowania w kosztach utrzymania dzieci , jednak matka swój obowiązek spełnia zarówno poprzez osobiste starania o wychowanie bowiem dba o odżywianie córki , jej ubranie , leczenie , edukację , wypoczynek jak też poprzez łożenie na jej utrzymanie. Ojciec od wielu lat poza alimentami i sporadycznymi prezentami i kontaktami z córką nie uczestniczy w innej formie w alimentowaniu córki dlatego winien w większym stopniu alimentować córkę poprzez łożenie na jej rzecz środków finansowych.

Na podstawie art. 333 § 1 pkt 1 kpc Sąd z urzędu nadał wyrokowi rygor natychmiastowej wykonalności w punkcie zasądzającym alimenty na rzecz małoletniej powódki.

O kosztach sądowych orzeczono na podstawie art.98 kpc i art. 113 ustawy z dnia 28 lipca 2005r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych ( Dz.U. z 2005r. , Nr 167 , poz. 1398 z późn. zm. ) obciążając nimi pozwanego.

SSR Barbara Halamus-Dyląg

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Wioletta Gęgotek
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Olkuszu
Osoba, która wytworzyła informację:  Barbara Halamus-Dyląg
Data wytworzenia informacji: