Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

III RC 147/17 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Rejonowy w Olkuszu z 2018-03-15

Sygn. akt. III RC 147/17

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 15 marca 2018 r.

Sąd Rejonowy w Olkuszu III Wydział Rodzinny i Nieletnich

w składzie następującym:

Przewodniczący SSR Barbara Halamus-Dyląg

Protokolant st.sekr.sądowy Katarzyna Piątek

po rozpoznaniu w dniu 15 marca 2018 r. w Olkuszu

na rozprawie

sprawy z powództwa S. F.

przeciwko małoletnim M. F. i Z. F. działającym przez matkę K. F.

o obniżenie alimentów

I.  Zasądza od pozwanego S. F. PESEL (...) na rzecz małoletniego pozwanego M. F. PESEL (...) alimenty w wysokości po 250,00 (dwieście pięćdziesiąt 00/100 ) złotych miesięcznie, a na rzecz małoletniej pozwanej Z. F. PESEL (...) alimenty w wys. po 200,00 ( dwieście 00/100) złotych miesięcznie, łącznie kwotę 450,00 ( czterysta pięćdziesiąt 00/100) złotych miesięcznie, płatną z góry do rąk matki małoletnich K. F. PESEL (...) do dnia 10-go każdego następującego po sobie miesiąca z góry z ustawowymi odsetkami w razie opóźnienia w płatności którejkolwiek z rat, poczynając od dnia 29 sierpnia 2017 r. - a to w miejsce alimentów zasądzonych w pkt. III wyroku Sądu Okręgowego w Krakowie z dnia 16 października 2014 r., sygn. akt XI C 2017/13.

II.  W pozostałej części powództwo oddala.

III.  Wyrokowi w pkt. I-szym nadaje rygor natychmiastowej wykonalności.

IV.  Przyznaje ze Skarbu Państwa – Sądu Rejonowego w Olkuszu na rzecz Kancelarii Adwokackiej adw. L. H. wynagrodzenie w kwocie 110,70 ( sto dziesięć 00/100) złotych tytułem kosztów nieopłaconej pomocy prawnej świadczonej powodowi z urzędu

V.  Zwalnia powoda od ponoszenia kosztów postępowania w sprawie.

Sygn.akt III RC 147/17

UZASADNIENIE

W pozwie wniesionym do tut. Sądu w dniu 04 lipca 2017r. powód S. F. wniósł o obniżenie alimentów zasądzonych od niego na rzecz małoletnich pozwanych M. F. i Z. F. z kwoty po 450 zł miesięcznie na każdego z nich , łącznie z kwoty po 900 zł miesięcznie ustalonych wyrokiem Sądu Okręgowego w Krakowie z dnia 16.10.2014r. sygn.akt XI C 2017/13 do kwoty po 100 złotych miesięcznie na rzecz każdego z małoletnich pozwanych , łącznie do kwoty 200 złotych miesięcznie.

W uzasadnieniu pozwu powód podał , że znajduje się aktualnie w bardzo trudnej sytuacji finansowej , nie pracuje i nie może podjąć żadnej pracy gdyż choruje na nowotwór złośliwy zdiagnozowany u niego w marcu 2017r. i pozostaje w leczeniu onkologicznym , w tym poddawany jest chemioterapii. W dniu 30.05.2017r. (...) Zespół (...) o Niepełnosprawności w Ł. wydał orzeczenie o zaliczeniu go do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności do 31.05.2019r. ze wskazaniem pracy jedynie w warunkach chronionych. Wcześniej pracował fizycznie i nie jest w stanie obecnie do tej pracy powrócić z powodu utraty sił i złego samopoczucia. Obecnie utrzymuje się jedynie z zasiłku chorobowego i pożyczek od znajomych. Zrezygnował także z dotychczas wynajmowanego mieszkania , wynajmuje pokój w okolicach szpitala w którym się leczy.

Matka małoletnich pozwanych K. F. w odpowiedzi na pozew wniosła o oddalenie powództwa w całości i zasądzenie od powoda na rzecz małoletnich pozwanych zwrotu kosztów postępowania , w tym kosztów zastępstwa procesowego.

W uzasadnieniu odpowiedzi na pozew K. F. podała , że dotychczasowe alimenty w kwocie po 450 zł na każdego z małoletnich pozwanych nie wystarczały na zaspokojenie ich usprawiedliwianych potrzeb , a te w okresie 3 lat zwiększyły się , natomiast obniżenie alimentów spowoduje , że ich matka nie będzie w stanie zaspokoić ich podstawowych potrzeb. Matka małoletnich pozwanych podniosła , że całość osobistej pieczy i starania w zakresie utrzymania i wychowania małoletnich pozwanych spoczywają na niej gdyż powód w ogóle nie interesuje się losem dzieci , nie utrzymuje z nimi kontaktów. Matka małoletnich powodów aktualnie uzyskuje wynagrodzenie stażowe z Urzędu Pracy w wysokości 997 zł miesięcznie oraz dodatkowo otrzymuje zasiłek rodzinny w wysokości 248 zł oraz świadczenie wychowawcze na dwoje dzieci w kwocie po 500 zł , łącznie 1000 zł miesięcznie.

Postanowieniem z dnia 29 sierpnia 2017r. tut. Sąd uwzględnił częściowo wniosek powoda S. F. o udzielenie zabezpieczenia i obniżył na czas trwania postępowania alimenty od S. F. na rzecz małoletniego pozwanego M. F. do kwoty po 250 zł miesięcznie , a na rzecz małoletniej pozwanej Z. F. do kwoty po 200 zł miesięcznie , łącznie do kwoty po 450 zł miesięcznie płatne z góry do rąk matki małoletnich pozwanych – K. F. do 10-go dnia każdego miesiąca z ustawowymi odsetkami za opóźnienie w płatności którejkolwiek z rat poczynając od dnia 29.08.2017r. – w miejsce alimentów ustalonych w pkt III wyroku Sądu Okręgowego w Krakowie z dnia 16.10.2014r. sygn.akt XI C 2017/13.

Sąd ustalił następujący stan faktyczny :

Wyrokiem z dnia 16 października 2014r. w sprawie o sygn.akt XI C 2017/13 Sąd Okręgowy w Krakowie rozwiązał przez rozwód małżeństwo powoda S. F. i K. F. , prawo wykonywania władzy rodzicielskiej nad ich małoletnimi dziećmi stron : M. F. ur. (...) i Z. F. ur. (...) powierzył matce K. F. , pozbawiając ojca S. F. władzy rodzicielskiej nad małoletnimi i ustalając kontakty ojca z dziećmi.

W pkt III powołanego wyroku Sąd Okręgowy w Krakowie zasądził od S. F. na rzecz małoletnich M. F. i Z. F. alimenty w kwocie po 450 zł. na rzecz każdego z nich , łącznie kwotę 900 zł. miesięcznie ,płatne do rąk ich matki K. F. z góry do dnia 10-go każdego miesiąca z ustawowymi odsetkami na wypadek zwłoki w płatności którejkolwiek z rat poczynając od uprawomocnienia się wyroku rozwodowego.

W dacie orzekania o powyższych alimentach powód S. F. był zatrudniony na podstawie umowy o pracę na ¾ etatu w (...) S. W. w Ł. jako kierowca z wynagrodzeniem 1260 zł. K. F. w dacie orzekania rozwodu nie pracowała , mieszkała z dziećmi i swoją matka w jej mieszkaniu własnościowym. Wcześniej w okresie od dnia 5.06.2013r. do 4.09.2014r. pozwana była zatrudniona na podstawie umowy o pracę na czas określony w (...) Sp. z o.o. w W. na stanowisku operator linii produkcyjnej z wynagrodzeniem 1746 zł. netto. W dacie orzekania powyższych alimentów powód S. F. i matka małoletnich pozwanych K. F. byli zdrowi.

dowód : akta sprawy Sądu Okręgowego w Krakowie sygn.akt XI C 2017/13 , odpisy skrócone aktów urodzenia małoletnich pozwanych k. 10-11.

Od miesiąca marca 2017r. powód S. F. pozostaje w leczeniu onkologicznym z powodu stwierdzonej w marcu 2017r. choroby nowotworowej – guza złośliwego jądra lewego. W dniu 17 kwietnia 2017r. powód przeszedł operację usunięcia guza na Oddziale Chorób Rozrostowych Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. K. w Ł. , a miesiąc później rozpoczął cykliczną chemioterapię na tym Oddziale , która została zakończona w miesiącu sierpniu 2017r. Od tego czasu powód pozostaje nadal pod opieką lekarską i co trzy miesiące odbywa wizyty kontrolne w szpitalu , ma wykonywane specjalistyczne badania. Od dnia 24 czerwca 2017r. powód pozostaje pod opieką (...) z powodu zaburzeń adaptacyjnych , depresji i nerwicy , zażywa leki antydepresyjne.

Powód zażywa leki , których koszt wynosi ok. 150 zł miesięcznie , odbywa wizyty lekarskie i wykonuje zalecone badania w ramach NFZ.

dowód : dokumentacja medyczna dot. choroby i leczenia powoda k. 14-20 , k.56-58 , przesłuchanie powoda k. 110.

Przed zdiagnozowaniem choroby S. F. pracował z wynagrodzeniem 2.200 zł miesięcznie , mieszkał w Ł. w mieszkaniu znajomej z pracy w zamian za prowadzony w nim przez powoda remont. Po zdiagnozowaniu choroby powód przeszedł na zasiłek chorobowy przyznany w kwocie 1351,85 zł. brutto , (...),37 netto . Po przebytej operacji w czerwcu 2017r. powód wynajął pokój u rodziny mieszkającej niedaleko szpitala w którym kontynuował leczenie , zobowiązując się na podstawie umowy najmu z dnia 31.05.2017r. do zapłaty odstępnego i innych opłat w łącznej kwocie 650 zł miesięcznie.

Orzeczeniem Miejskiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Ł. z dnia 30.05.2017r. powód S. F. został zaliczony do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności od dnia 11.05.2017r. do dnia 31.05.2019r. ze wskazaniem , iż może wykonywać pracę jedynie w warunkach pracy chronionej. Po wyczerpaniu okresu zasiłku chorobowego powodowi zostało przyznane na okres 6 miesięcy tj. od połowy października 2017r. do połowy kwietnia 2018r. świadczenie rehabilitacyjne w wysokości 90 % podstawy wymiaru tj. 1553,40 zł. brutto , (...),61 netto do dnia 14.01.2018r. , a następnie od dnia 14.01.2018r. do 13.04.2018r. w wysokości 75 % podstawy wymiaru tj. ok. 1200 zł brutto.

W dniu 13 kwietnia 2018r. powód ma odbyć kolejne badania kontrolne , od wyników których będzie uzależnione dalsze leczenie powoda i określone zostaną jego rokowania co do możliwości powrotu do pracy lub przejścia na świadczenie rentowe. Powód do chwili obecnej nie poszukiwał pracy w zakładach pracy chronionej z uwagi na pobierane świadczenie. Powód nie posiada innych dochodów , oszczędności ani majątku , samochodu. Korzysta z pomocy żywnościowej i drobnych pożyczek u znajomych.

dowód : umowa najmu z dnia 31.05.2017r. k. 21 , orzeczenie o stopniu niepełnosprawności z dnia 30.05.2017r. k. 23 , zaświadczenie ZUS w Ł. z dnia 22.06.2017r. k. 13 , przesłuchanie powoda k. 110-11 , orzeczenie lekarza orzecznika ZUS z dnia 3.11.2017r. k. 118 , zaświadczenie ZUS o wypłaconych zasiłkach i świadczeniach z dnia 5.12.2017r. k. 119 , decyzja ZUS z dnia 17.11.2017r. k. 120 , zeznania świadka I. K. k. 100-101.

Matka małoletnich pozwanych K. F. ma 42 lata , posiada średnie wykształcenie , jest zdrowa , nie leczy się na żadne przewlekłe choroby. K. F. od dnia 22.09.2015r. była zarejestrowana w Powiatowym Urzędzie Pracy w O. jako osoba bezrobotna. Od 21 marca 2017r. została skierowana przez Urząd Pracy na staż do farmy królików gdzie w ramach stażu pracowała do miesiąca września 2017r. na stanowisku hodowca otrzymując stypendium w wysokości 997,40 zł. miesięcznie. Od 1 października 2017r. matka małoletnich pozwanych pracuje na tej samej farmie na podstawie umowy o pracę na ½ etatu z wynagrodzeniem 800 zł netto. K. F. pracuje 5 godzin dziennie od godz. 9.00 do 14.00.

W okresie letnim 2017r. K. F. dorabiała pracując dorywczo jako kelnerka w domu weselnym z wynagrodzeniem 150 zł za jeden weekend. Aktualnie pozwana nie podejmuje się tej dorywczej pracy i nie poszukuje innej pracy dorywczej bo – jak twierdzi - nie ma czasu , musi pomagać córce w lekcjach i zajmować się prowadzeniem domu. Nie poszukuje także innej pracy stałej w pełnym wymiarze czasu pracy , lepiej płatnej.

K. F. pobiera świadczenie wychowawcze 500+ na dwoje dzieci , łącznie 1000 zł. miesięcznie i zasiłek rodzinny.

dowód : zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy w O. z dnia 23.08.2017r. k. 50 , przesłuchanie matki małoletnich pozwanych K. F. k. 124-125 , lista płac pozwanej k. 122-123.

K. F. zamieszkuje sama z małoletnimi dziećmi w mieszkaniu po zmarłej matce. Matka małoletnich pozwanych ponosi koszty utrzymanie tego mieszkania płacąc bieżący czynsz w kwocie 370 zł miesięcznie oraz zaległość czynszową w kwocie 300 zł miesięcznie oraz pozostałe opłaty związane z utrzymaniem mieszkania tj. opłatę za gaz i światło – 200 zł , opłatę za internet i TV – 100 zł . Od lutego 2018r. pozwana ma przyznane dofinansowanie do mieszkania w kwocie 150 zł miesięcznie. Do całkowitej spłaty zadłużenia mieszkania pozostała jej kwota ok. 2.000 zł.

Małoletnia pozwana Z. F. uczęszcza na prywatne lekcje j.angielskiego. O. małoletni pozwani są zdrowi.

dowód : przesłuchanie matki małol.pozwanych K. F. k. 124-125.

Strony w okresie trwania małżeństwa nabyły mieszkanie w W. na kredyt w którym wspólnie mieszkały. Po rozstaniu stron mieszkanie to zostało sprzedane , a kredyt spłacony. W okresie zamieszkiwania w tym mieszkaniu ( przed orzeczeniem rozwodu ) strony nie płaciły regularnie opłat czynszowych za to mieszkanie , pozostawiły zadłużenie w kwocie 9.829,80 zł. Wspólnota Mieszkaniowa (...) w W. na podstawie tytułu wykonawczego Sądu Rejonowego w Olkuszu z dnia 11.06.2014r. sygn.akt I Nc 1751/14 wystąpiła do Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Olkuszu przeciwko powodowi S. F. i matce małol.pozwanej K. F. o egzekucję zasądzonej należności głównej wraz z odsetkami i kosztami – stan zaległości na dzień 06.03.2018r. wynosi 16.060,03 zł. W toku prowadzonej egzekucji Komornik Sądowy zajął K. F. wynagrodzenie za pracę , a powodowi S. F. zajął świadczenie rehabilitacyjne.

dowód : zajęcie wynagrodzenia za pracę z dnia 06.03.2016r. k. 121 , przesłuchanie matki małol.pozwanej k. 124.

Powód od orzeczenia rozwodu ma sporadyczny kontakt z dziećmi za pośrednictwem wiadomości sms. Od czasu udzielenia przez Sąd zabezpieczenia łoży alimenty na małol.pozwanych w kwocie zabezpieczonej – 450 zł miesięcznie.

dowód : przesłuchanie powoda S. F. k. 110-111.

Sąd zważył , co następuje :

Podstawą materialnoprawną rozstrzygnięcia w przedmiotowej sprawie stanowią przepisy art. 138 k.r.o w zw. z art. 133 § 1 k.r.o i art. 135 k.r.o.

Art. 138 k.r.o stanowi, iż w razie zmiany stosunków można domagać się zmiany orzeczenia dotyczącego obowiązku alimentacyjnego. Zmiana stosunków polega na zaistnieniu okoliczności , które istotnie wpływają na zwiększenie usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego lub istotnie wpływają na obniżenie możliwości zarobkowych i majątkowych zobowiązanego do alimentacji.

Art. 133 § 1 k.r.o reguluje kwestię obowiązku alimentacyjnego rodziców względem dziecka, stanowiąc że rodzice są obowiązani do świadczeń alimentacyjnych na rzecz dziecka, które nie jest jeszcze w stanie utrzymać się samodzielnie, a nie ma dochodów z majątku wystarczających na pokrycie kosztów utrzymania i wychowania.

Art.135 k.r.o określa natomiast zakres świadczeń alimentacyjnych, warunkując rozmiar alimentów od usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego oraz zarobkowych i majątkowych możliwości zobowiązanego.

Od czasu ostatniego rozstrzygnięcia o alimentach minęły ponad 3 lata , małoletni pozwani są starsi , a co za tym idzie ich potrzeby niewątpliwie wzrosły , co jest naturalną konsekwencją ich rozwoju i zdobywania kolejnych etapów edukacji. Zważyć jednak należy , że ich matka K. F. w dacie rozstrzygania o ostatnich alimentach nie pracowała i utrzymywała siebie i małoletnich pozwanych z alimentów od powoda , zasiłków i dzięki pomocy matki z którą mieszkała. Obecnie K. F. mieszka wprawdzie tylko z dziećmi w mieszkaniu po matce , która zmarła i mieszkanie to obecnie musi sama utrzymywać bez pomocy matki jednak aktualnie K. F. pracuje i osiąga stałe dochody. Okoliczność podjęcia pracy przez K. F. i uzyskiwania stałych z niej dochodów jest istotną i znaczącą zmianą stosunków. K. F. pracuje na ½ etatu z wynagrodzeniem 800 zł , a nadto ma możliwość uzyskania dodatkowych dochodów z pracy weekendowej w domu weselnym , w którym taką pracę z powodzeniem już wykonywała w ubiegłym roku uzyskując za jeden weekend wynagrodzenie w kwocie 150 zł. Pozwana ma zatem możliwość uzyskania dodatkowego dochodu w wysokości 600 zł. przy założeniu , że wykonywała by tą pracę przez cztery weekendy w miesiącu. Małoletni pozwani nie są już małymi dziećmi wymagającymi stałej opieki i obecności matki , mają 17 i 12 lat. Matka może zorganizować im opiekę innych osób w weekend , a sama udać się do pracy uzyskując dodatkowe dochody. Także dotychczas świadczona praca w ½ wymiarze czasu pracy nie pochłania matce małoletnich pozwanych całych dni w tygodniu roboczym , bo zaledwie wykonuje tą pracę przez 5 godzin dziennie. Pozwana jako osoba zdrowa , sprawna fizycznie , nie mająca żadnych dolegliwości zdrowotnych może podjąć także popołudniami w tygodniu roboczym dodatkową pracę , choćby dorywczą , tymczasem pozwana zeznała , że takiej pracy nie szuka bo nie ma czasu. W ocenie Sądu tłumaczenie matki małol.pozwanych , że nie może wykonywać pracy w weekendy w domu weselnym w którym wcześniej pracowała , jak również nie szuka innej dorywczej pracy czy stałej pracy w większym lub dodatkowym wymiarze czasu bo nie ma czasu , musi pomagać córce w nauce i zajmować się mieszkaniem są zupełnie niewiarygodne. Zeznania tej treści świadczą o tym , że K. F. , bądź nie jest w aż tak złej sytuacji materialnej jak to przedstawia skoro nie dąży do uzyskania dodatkowych dochodów , bądź też przyjęła taką taktykę procesową licząc w ten sposób na korzystne dla siebie rozstrzygniecie w niniejszej sprawie.

Aktualnie możliwości zarobkowe pozwanego S. F. znacznie się zmniejszyły , a to z uwagi na przebytą operację usuniecie guza złośliwego , przebytą chemioterapię , dalsze leczenie i obserwację w kierunku wykluczenia nawrotu choroby , orzeczenie o zaliczeniu powoda do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności do 31.05.2019r. ze wskazaniem pracy jedynie w warunkach pracy chronionej. Dodatkowo w okresie leczenia wystąpiła u powoda depresja i nerwica i powód pozostaje w leczeniu psychiatrycznym w (...). Od czasu zdiagnozowania choroby powód utrzymywał się z zasiłku chorobowego , a obecnie ze świadczenia rehabilitacyjnego wynoszących niewiele ponad 1.000 zł. Powód nie posiada żadnych innych dochodów , nie pracuje z uwagi na stan zdrowia , a ponosi koszty swojego utrzymania : wynajmu pokoju , wyżywienia , leków. Powód wprawdzie nie szukał pracy w warunkach chronionych , którą mógłby wykonywać zgodnie z orzeczeniem o niepełnosprawności ale Sądowi z doświadczenia zawodowego wiadomym jest , że takich miejsc pracy na obecnym rynku pracy jest bardzo mało i bardzo ciężko jest taką pracę znaleźć. Dlatego niezależnie od zaniechania powoda , który nie podjął działań w celu poszukiwania pracy w warunkach chronionych , możliwość znalezienia takiej pracy przez powoda Sąd ocenił jako niewielką. Dodatkowo zaniechanie powoda w tym zakresie jest usprawiedliwione o tyle , że w połowie kwietnia 2018r. kończy się powodowi świadczenie rehabilitacyjne , powód ma odbyć wówczas szczegółowe badania , od wyników których zależeć będzie decyzja , czy powodowi zostanie przyznane świadczenie rentowe czy też rokowania będą pozwalały na uznanie , że powód może podjąć pracę.

Odnośnie wszczęcia egzekucji komorniczej przeciwko obu stronom i zajęciu wynagrodzenia za pracę matki małol.pozwanych i świadczenia rehabilitacyjnego powoda , to ta okoliczność dotyczy w równym stopniu obu stron , bowiem obie strony dopuściły do powstania zaległości czynszowej w tamtym okresie ( jeszcze przed orzeczeniem rozwodu ) , a jedynie konsekwencje tego zaniechania nastąpiły aktualnie.

Reasumując , zdaniem Sądu w przedmiotowej sprawie zaistniała przesłanka zmiany stosunków po stronie powoda , którego możliwości zarobkowe i dochody z uwagi na chorobę znacznie zmniejszyły się , ale zaistniały także przesłanki po stronie pozwanej ( podjęcie pracy przez matkę małoletnich pozwanych i realna możliwość podjęcia dodatkowej dorywczej pracy lub pracy w dodatkowym wymiarze ). Z powyższych względów Sąd uznał za uzasadnione obniżenie alimentów od powoda S. F. do kwoty po 250 złotych miesięcznie na rzecz małoletniego M. F. i do kwoty po 200 zł na rzecz małol. Z. F. poczynając od dnia 29.08.2017r. tj. od daty udzielenia przez Sąd w sprawie zabezpieczenia.

W pozostałej części Sąd powództwo oddalił jako bezzasadne. Pomimo opisanej powyżej trudnej sytuacji materialno-bytowej i zdrowotnej powoda , S. F. pobiera świadczenie rehabilitacyjne i może podjąć pracę w warunkach chronionych. Dlatego wykorzystując te skromne dochody i niewielkie możliwości zarobkowe winien przyczyniać się choćby w niewielkim zakresie do utrzymania małoletnich pozwanych , którzy nie posiadają własnego majątku i nie są w stanie samodzielnie się utrzymać.

W oparciu o treść art. 333§ 1 pkt 1 k.p.c Sąd nadał wyrokowi w pkt 1 rygor natychmiastowej wykonalności.

O kosztach sądowych Sąd orzekł po myśli art. 102 k.p.c zwalniając powoda od ich ponoszenia.

Sąd przyznał ze Skarbu Państwa – Sądu Rejonowego w Olkuszu na rzecz Kancelarii Adwokackiej adw. L. H. wynagrodzenie w kwocie 110,20 zł tytułem kosztów nieopłaconej pomocy prawnej świadczonej powodowi z urzędu. Przyznana kwota wynagrodzenia znajduje uzasadnienie w przepisach § 2 , § 4 ust 1 , 2 i 3 , § 10 ust 1 pkt 9 w zw. z ust 4 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 3 października 2016r. w sprawie ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej przez adwokata z urzędu. Z powołanych przepisów ( § 10 ust 1 pkt 9 w zw. z ust 4 ) wynika , iż należna pełnomocnikowi z urzędu opłata w niniejszej sprawie wynosi 60 zł , biorąc jednak zwiększony nakład pracy pełnomocnika w niniejszej sprawie Sąd ustalił tą opłatę w kwocie wyższej tj. wynoszącej 150% należnej opłaty tj. 90 zł ( § 4 ust 2 ) , którą następnie podwyższył o 23% kwotę podatku od towarów i usług , co dało łącznie kwotę 110,20 złotych.

SSR Barbara Halamus-Dyląg

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Wioletta Gęgotek
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Olkuszu
Osoba, która wytworzyła informację:  Barbara Halamus-Dyląg
Data wytworzenia informacji: